"You eat fish."

แปลว่า:คุณกินปลา

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ammara400909

ตอบ​ คุณ​กินปลาทำไมไม่ถูกล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย