"I want less soup."

แปลว่า:ฉันอยากได้ซุปน้อยกว่านี้

February 18, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย