"I eat a fish sandwich."

แปลว่า:ฉันกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง

February 18, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย