"Do you have insurance?"

แปลว่า:คุณมีประกันสุขภาพไหม

February 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Do you have health insurance?


https://www.duolingo.com/profile/Ekkalal

คุณมีประกันภัยไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย