"The French reads a book."

แปลว่า:คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

February 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

It should read... The French person reads a book

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย