"I announce my book."

แปลว่า:ผมโฆษณาหนังสือของผม

February 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ไม่มีตีงไหนแสดงว่าผู้พูดประโยคนี้เป็นผู้ชายทำไมใช้ ผม แทน ฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย