"When will this bus arrive in Rome?"

แปลว่า:เมื่อไหร่รถบัสคันนี้จะถึงโรม

February 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

อ่าว.. ?ก็พิมพ์ถูกนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย