"Their dog eats."

แปลว่า:สุนัขของพวกเขากิน

February 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

กำพิมผิด หมาของพวกเขากิน.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย