"She eats fruit."

แปลว่า:เธอกินผลไม้

February 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/may396692

ฉันผิดตรงไหน​ เธอ​กินผลไม้​


https://www.duolingo.com/profile/may396692

ตอบด้วย​ แก้ไขด่วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย