"We are siblings."

แปลว่า:พวกเราคือพี่น้องกัน

February 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChatwimonD

Siblings พี่น้องกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย