"The program works."

แปลว่า:โปรแกรมนี้ใช้งานได้

February 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

โปรแกรม​นี้ใช้งานได้


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย