"Walls have ears."

แปลว่า:กำแพงมีหู

February 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

ประตูมีลูกบิด แฮ่!!!!


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ตุ๊งแช่


https://www.duolingo.com/profile/Ploy2580

ประยุทธ์ มีเรือดำน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

ประวิทย์มีนาฬิกา


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ประตูมี...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย