"What is the temperature?"

แปลว่า:อุณหภูมิคืออะไร

March 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

น่าจะแปลว่า "อุณหภูมิเท่าไหร่" มากกว่านะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย