"The water is pure."

แปลว่า:น้ำนี้บริสุทธิ์

March 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TungTung144090

ผมตอบถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย