"Some books"

แปลว่า:หนังสือบางเล่ม

March 5, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thnbd

ควรแปลว่า "หนังสือบางส่วน" Some หมายถึง หนึ่งเล่มหรือหลายเล่มก็ได้

"หนังสือบางเล่ม" ในภาษาไทยหมายถึง เล่มเดียว ความหมายแคบกว่าซึ่งไม่ตรงกับคำว่า Some ในภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย