"On Wednesday afternoons we drink tea."

แปลว่า:พวกเราดื่มชาตอนบ่ายวันพุธ

March 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

แต่ละข้อ แปลไม่ได้มีทิศทางเดียวกันเลย เบื่อที่จะเดา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย