"They are coming."

แปลว่า:พวกเขากำลังมาอยู่

March 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

มำไมต้องมี "อยู่"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย