"He puts his clothes on."

แปลว่า:เขาสวมเสื้อผ้าของเขา

March 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

put แปลว่า สวมเหรอ งงเดะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย