"เขาชื่ออะไร"

แปลว่า:What is his name?

March 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GoChanging

ุหตกจนะััี้เ7ตคคึุึึคคจตันเาีึุ5รีะขึะะึคคคะเเดคำตกัจเึ6ถีุาาพุุคนพขขขจจจ้ีึดคจึตตตตตตตึนตตตคตะจคตะจตตจพเรึััุเถจ้ดเตุภจนนัะะะัตตพตตึพัตำจตภึพตึพตเสี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย