"I go swimming once a week."

แปลว่า:ฉันไปว่ายน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง

March 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ฉันไปว่ายน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ผิดได้ไงครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย