"We have one second."

แปลว่า:พวกเรามีหนึ่งวินาที

March 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

But surely this expression.. พวกเรามีหนึ่งวินาที....doesn't have the same meaning as it does in English?? Can anybody please explain..


https://www.duolingo.com/profile/WILLYWINWIN

พวกเรามีหนึ่งวินาที meaning We have one second I explain


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

So it has the same meaning as in English... “ we have a moment”... ?? Cheers for your answer


https://www.duolingo.com/profile/Chai357176

เริ่มไม่แน่ใจในความรู้ที่ได้ มันแลอย่างนี้จริงหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย