"The water in this bottle is pure."

แปลว่า:น้ำนี้ในขวดใบนี้บริสุทธิ์

March 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

น้ำเฉยๆ ไม่ต้องมี"นี้" ก็ได้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย