"I do not like taking a bus."

แปลว่า:ฉันไม่ชอบการนั่งรถเมล์

March 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mint356727

แม่งมั่วทุกระดับให้ตายสิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย