"Who is our waitress?"

แปลว่า:ใครคือเด็กเสิร์ฟของพวกเรา

March 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ใครคือบริกรหญิงของพวกเรา ก็ถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมผิดคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย