"I have a flight to Germany."

แปลว่า:ฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน

March 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ประเทศเยอรมนี ไม่ใช่ ประเทศเยอรมัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย