"His eyes are blue."

แปลว่า:ตาของเขาสีฟ้า

March 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nin131196

ตาของเขาสีฟ้าก็ถูกอยู่แล้วน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย