"No, it is not fair!"

แปลว่า:ไม่ มันไม่ยุติธรรม

March 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/win2010nie

งงแป็ป


https://www.duolingo.com/profile/iBKN13

แปลไปอย่างแต่ตอบอย่างแต่ก็ตอบถูก


https://www.duolingo.com/profile/BasSiwakor

ตอบถูกแล้ว​ แต่ไม่ให้ไปต่อ


https://www.duolingo.com/profile/ChakritT

ตอบตรงตามเฉลยเลย​ แต่ก็ยังผิด​ งง เจอข้อนี้แล้วไปต่อไม่ได้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย