"It is a dog."

แปลว่า:มันคือสุนัข

March 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Jenny487699

ตอบผิดตรงไหน?


https://www.duolingo.com/profile/GeravetSut

น้ นั ไม้โทแน่เลย


https://www.duolingo.com/profile/9CtH5

ทำไมตอบไม่ถูกสักที


https://www.duolingo.com/profile/2BgY11

ตอบถูกแล้วยังบอกว่าผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย