"Do you have siblings?"

แปลว่า:คุณมีพี่น้องไหม

March 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

Siblings ออกเสียงอย่างไรครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย