"He has read the book again."

แปลว่า:เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง

March 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

ไม่มีคำว่าเล่มนี้มันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

น่าจะเพราะว่ามี the อยู่หน้า book คับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย