"The dog goes towards the cat."

แปลว่า:หมาตัวนี้เข้าหาแมวตัวนี้

March 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natchaya450413

ก็ถูกนะะ??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย