"He has many history books."

แปลว่า:เขามีหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม

March 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

มีหลายเล่ม กับมีเยอะ ความหมายเดียวกันปะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/6WSX6

ตอบถูกอยู่นะคะครู

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย