"You made me hate myself."

แปลว่า:คุณทำให้ผมเกลียดตัวเอง

March 27, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย