"You made me hate myself."

แปลว่า:คุณทำให้ผมเกลียดตัวเอง

March 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Apple653724

ฉัน ผิด ตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย