"I have to cook dinner today."

แปลว่า:ฉันต้องทำอาหารเย็นวันนี้

March 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

บางทีก้แปลข้าวเยนบางทีก้แปลอาหารเยน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย