"It does not rain at night."

แปลว่า:ฝนไม่ตกตอนกลางคืน

March 29, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย