"We are girls."

แปลว่า:พวกเราเป็นเด็กผู้หญิง

March 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/OTW73

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ให้ผ่าน

March 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/aqYv10

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน

July 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kamonchano262399

ถูกแล้วว

October 17, 2019

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย