"Next Sunday I go to the zoo."

แปลว่า:วันอาทิตย์หน้าฉันไปที่สวนสัตว์

March 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Strange English..... Next Sunday I'm going to the zoo!!


https://www.duolingo.com/profile/YungyingZu

ตอบถูกแล้ว ทำไมเฉลยผิดคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย