"She had just walked."

แปลว่า:เธอเพิ่งจะได้เดิน

March 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

เธอเพิ่งเคยได้เดิน


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ทำไมต้องมีคำว่า จะ ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย