"He had lost his wallet."

แปลว่า:เขาได้ทำกระเป๋าเงินของเขาหายไปแล้ว

March 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เขาได้ทำกระเป๋าเงินของเขาหาย ตอบถูกก็ยังให้ผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

เขาได้เคยทำกระเป๋าเงินของเขาหาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย