"One million dollar budget"

แปลว่า:งบประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์

April 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ผมแปลกใจในประโยคนี้ ทำไมไม่ใช้ dollars เพราะเป็นรูปพหูพจน์


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

One เป็นพหูพจน์ ?


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

One million ไม่ใช่พหูพจน์ตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย