"We will have been with you."

แปลว่า:พวกเราจะได้อยู่กับคุณแล้ว

April 5, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย