"February is Hawaiian language month."

Translation:ʻO Pepeluali ka mahina ʻōlelo Hawaiʻi.

April 6, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/RonRGB

ʻO ka mahina ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Pepeluali.

= Hawaiian language month is (February).

ʻO Pepeluali ka mahina ʻōlelo Hawaiʻi. = February is Hawaiian language month.


Note that (a second ʻo) is used when (ia = he/she) or an (iʻoa = name) occurs in the pike position.

ka pepeke ʻaike ʻo

Poʻo...............................................Piko........

ʻ O au..........................................................................ʻo Ronnie.

= I am (Ronnie).

ʻO Lani...................................................................... ʻo ia.

= (She) is Lani.

ʻO kēia alanui......................................................... ʻo Pulama.

= This Road is (Pulama).

ʻO ka mahina ʻōlelo Hawaiʻi................................. ʻo Pepeluali.

= Hawaiian language month is (February).

April 6, 2019
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.