"I do not believe in the existence of this animal."

แปลว่า:ฉันไม่เชื่อในการมีอยู่ของสัตว์ตัวนี้

April 11, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย