"You have an appointment with her today."

แปลว่า:คุณนัดเธอวันนี้

April 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

คุณมีนัดกับเธอวันนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย