"I will get a dog."

แปลว่า:ฉันจะซื้อสุนัข

April 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/waard8

ตามเฉลย ภาษาอังกฤษต้องเป็น... I will buy a dog. สิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย