"She is at a conference."

แปลว่า:เธออยู่ที่งานสัมมนา

April 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aai825378

เธออยู่ที่งานสัมนา ตรงกับคำตอบแล้วแตีไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย