"We live in different time zones."

แปลว่า:พวกเราอาศัยอยู่ในคนละเขตเวลา

April 19, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย