"Germany is a country in Europe."

แปลว่า:ประเทศเยอรมันเป็นประเทศในยุโรป

April 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JeeBooOne

ปรเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งในยุโรป


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศในทวีปยุโรป


https://www.duolingo.com/profile/W1JqkTxF

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปยุโรป


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย