"Germany is a country in Europe."

แปลว่า:ประเทศเยอรมันเป็นประเทศในยุโรป

April 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศในทวีปยุโรป

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย