"I need a pen and paper."

แปลว่า:ฉันต้องการปากกากับกระดาษ

April 26, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย