"She wants to have knowledge."

แปลว่า:เธอต้องการมีความรู้

April 26, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Isn't this...She needs to have knowledge?


https://www.duolingo.com/profile/jlQK19

อึมมมม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย